Vrátenie tovaru

  • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., pričom sa zaväzuje doručiť v písomnej forme ,,Oznámenie kupujúceho o odstúpení zmluvy“ Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu tovaru najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby je povinný predávajúci nahradiť kupujúcemu, len v tom prípade, ak výrobok plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám alebo bol vadný. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. V prípade vrátenia tovaru v nekompletnom alebo poškodenom stave predávajúci vráti cenu za tovar zníženú o náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu.V prípade, že kupujúci nesplní niektorú s povinností Odstúpenie od zmluvy bude neplatné, preto predávajúcemu nevyplýva povinnosť vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň nemá kupujúci nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť.
  • Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár: kliknite sem.